Skip to content

Lokale mærkesager

Køge Torv

Denne skrivelse er et oprids af vores lokale mærkesager i Køge Kommune som vores byrådsmedlemmer arbejder på at føre ud i livet.

KØGE TORV

Dansk Folkeparti ønsker at fremme miljøet for de handlende på Køge Torv og gågade. Vi ønsker at minimere de trafikale gener i gaderne omkring torvet. Derudover ønsker vi at fremme tilgængeligheden for gangbesværede med anordninger som gør lettere at færdes i området. Vi efterstræber at kunne implementere disse ændringer uden at gå på kompromis med midtbyens originalitet og charme.

KØGE BY, MARINA OG HAVN

Dansk Folkeparti ønsker at binde Køge midtby bedre sammen med havn og marina i form af bedre synlighed af marinaen og havnen. Vi ønsker en aktiv udvikling af Køge Marina således, at den bliver tilgængelig for alle, i form af nye rekreative områder, og ikke blot forbeholdt sejlere. Køge kommune har brugt store summer på at anlægge grønne områder på havnen. Disse står nu øde hen. Formentlig er de Danmarks dyreste hundetoilet. Vores vision er at marinaområdet bliver en aktiv del af bylivet i Køge og på sigt kan udvikle sig til en selvstændig bydel med attraktive lejligheder og forretninger.

KULTURELLE ARRANGEMENTER

Dansk Folkeparti støtter, at der holdes store arrangementer i kommunen, men det må ikke ske på bekostning af serviceforringelser på borgernære opgaver. Vi støtter op om livet i bymidten, i form af f.eks. torvedage, musik- og kulturarrangementer, samt at vi værner om kommunens cafemiljøer og hyggelige kroge. Dansk Folkeparti mener, at man skal se på, om kultur- idræts- og foreningslivet kan få gavn af diverse tomme kommunale bygninger. Dansk Folkeparti har fokus på breddeidrætten frem for elitære projekter, som kun få af kommunens borgere kan få glæde af.

ÆLDRES FORHOLD

Ældrepolitikken bør altid tage udgangspunkt i de ældres ønsker og behov. Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for, at de ældre i Køge Kommune sikres en værdig og anstændig tilværelse, herunder den nødvendige hjælp og pleje. Dette indbefatter, at der vil blive afsat de nødvendige ressourcer til social omsorg. Det kan bl.a. være ved, at hjemmehjælperen får kvalificerede folk, der er i aktivering, med ud for at gøre rent. Dette frigiver tid for hjemmehjælperen til mere omsorg og nærhed. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der i kommunens små lokalsamfund findes plejeboliger. Således kan den ældre medborger tilbringe den 3. alder i vante omgivelser. Kommunen skal tillige sikre, at vores ældre borgere får en sund, frisk og nærende kost.

UDLÆNDINGE

En stor del af den danske udlændinge- og integrationspolitik udføres i praksis i kommunerne. Det er derfor vigtigt, at der konstant er fokus på dette område. I Dansk Folkeparti mener vi, at en vellykket integration skal have til formål, at indvandrere indgår i samfundslivet på linje med danske statsborgere. Særkrav om halalslagtet kød, særlige bade- og omklædningsrum samt bederum og fri på muslimske helligdage mv. skal ikke imødekommes. Der skal i det hele taget stilles krav til udlændinge, om aktivt at tage ansvar for deres situation, samt medvirke til, at integrationen bliver succesfuld, indtil de eventuelt udrejser. Hvis børn af migranter og flygtninge skal i specialskole, må forældre selv fragte dem med bussen – frem for afhentning af taxa på kommunens regning. Dette vil samtidig være med til at aktivere og integrere forældrene.

VEJNET

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der er gode veje og cykelstier, så unge kan komme sikkert i skole. Flere steder i Køge Kommune er der mange huller i vejene, og der synes at være et stort efterslæb i forhold til renovering af vejnettet. Det efterslæb er kommunen nødt til at lægge en plan for at få indhentet.

LANDSBYERNE

Dansk Folkeparti går ind for aktiv landsbypolitik i Køge Kommune. I sager som vedrører f.eks. udstykninger, udsigtsforhold eller andet, som forandrer dagligdagen, går Dansk Folkeparti ind for, at man retmæssigt tager landsbyernes borgere med på råd. Vi går ind for en bedre sammenhæng mellem by og land i Køge Kommune. Vi efterstræber bedre tilbud for offentlig transport mellem Køge by og kommunens 33 landsbyer.

KOLLEKTIV TRANSPORT

Dansk Folkeparti vil aktivt arbejde med kommunens interne busruter. Vi har erfaret at mange langt fra er tilfredse med de nuværende tilstande. Derfor efterstræber vi en forbedring af planlægningsprocessen og har en teknisk tilgang til linjeføringen. Udkantsbyerne skal tilgodeses mere, således at bustrafikken gør det muligt at komme ind til Køge Centrum hurtigt og effektivt.

SKOLER

Dansk Folkeparti vil kæmpe for bevarelse af det nuværende antal skoler i kommunen samt for opretholdelse af kommunens uddannelsesniveau. Dansk Folkeparti kæmper for at skolernes fysiske rammer nøje gennemgås og renoveres om nødvendigt. Vores elever og studerende fortjener de bedste forhold!

BØRN OG FAMILIE

Familierne skal have de bedst mulige vilkår så arbejdsliv, fritidsliv og privatliv hænger sammen, så familierne har mulighed for at prioritere deres tid. Som borgere skal vi kunne forvente, at børne- og ungeinstitutionerne indretter fleksible rammer, så familielivet kan trives. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at der oprettes vuggestuer og daginstitutioner, som har åbent i et udvidet tidsrum, for at tilgodese forældre med skæve arbejdstider. Dansk Folkeparti kan ikke acceptere spredte lukkedage i daginstitutionerne, medmindre man får tilbudt anden form for pasning.

INDSATS MOD LØNDUMPING

Der skal stilles krav om dansk løn, når kommunen udbyder kommunale byggeopgaver samt føres aktiv kontrol med løndumping. Derudover skal man ved større offentlige byggerier have fokus på, at danske unge tilbydes lærepladser til erhvervsfaglige uddannelser.

BYRÅDSMØDER

Dansk Folkeparti ønsker at fremme interessen omkring Køge Byråd. Vi vil bl.a. gøre det tilgængelige stof i dagsordner meget lettere læseligt. Selv veluddannede skal læse en sagsfremstilling til Byrådets dagsorden flere gange for at forstå den. Dansk Folkeparti ønsker, at visse byrådsmøder skal flyttes ud i lokalområderne, så borgere fra hele kommunen får muligheden for at opnå nær kontakt med kommunalpolitikerne.

TURISME

Dansk Folkeparti ønsker at fremme turismen i Køge Kommune. B.la. ønsker vi at bevare den nyopdagede borgring ved Lellinge som attraktion. Vi ønsker at støtte op omkring de lokale museer og turismeinitiativer. Derudover efterstræber vi at gøre Køge til et attraktivt stop for hovedstadens turister og fremme mulighederne for logi. Dansk Folkeparti arbejder for et stærkt turistkontor i kommunen, der ser muligheder frem for begrænsninger.

STUDIEBOLIGER

Dansk Folkeparti er tilhængere af, at man prioriterer opførelsen af studieboliger i kommunen. Vi er klar til at se på muligheden for opførelsen af midlertidige studieboliger, som f.eks. containerboliger, for at kunne imødekomme efterspørgslen og sikre at kommunens ungdoms- og videregående uddannelser forbliver en attraktiv prioritet.

 

There are numerous things you should consider when looking for term paper writers. Be sure to check that the business has a large number of staff members, and also provide 24/7 support to customers. You will help with term papers be able to get revisions free of cost when you use the right service. Also, you should ensure authors do not duplicate materials from different sources. The best service should make use of a plagiarism-checking tool that will scan every piece of content to ensure that it is entirely original.

The Benefits of Using Paper Writing Services

Although the price of essay writing may appear expensive, it’s actually inexpensive. You can have your paper within just 3 hours, or up to 21 days. It is recommended to schedule the deadline ahead of time paperwritingservice to avoid paying more than you should. Paper writing services are your best option in such situations. If you choose to use them, you’ll be provided with the highest quality of paper for a reasonable price. Here are some of the benefits of using paper writing services. Prior to using these services, there are some points you should to learn.

Professional writers are provided by custom-writing services. They hold Master’s or Ph.D. degrees at leading order essay online universities across the U.S.A. as well as the UK. They also employ ENL and ESL writers. It is guaranteed that you’ll receive top-quality writing. The following tips will guarantee that your custom writing experience will be pleasant. When you are hiring a writer, make sure they’ve been background checked. Request a custom-written plagiarism report if there are doubts regarding the authenticity of the work.

Students who are having trouble finishing their assignments on schedule can use a paper-writing service. They are staffed by professionals who offer high-quality work. They provide clear instructions and samples of their work. Writing services are a great method to teach students how to write essays as well as research papers. The services can also buy an essay offer students some time off so that they can remain focused on their studies.

Students who are having trouble finishing their assignments on schedule can use a paper-writing service. They are staffed by professionals who offer high-quality work. They provide clear instructions and samples of their work. Writing services are a great method to teach students how to write essays as well as research papers. The services can also buy an essay offer students some time off so that they can remain focused on their studies.

Students who are having trouble finishing their assignments on schedule can use a paper-writing service. They are staffed by professionals who offer high-quality work. They provide clear instructions and samples of their work. Writing services are a great method to teach students how to write essays as well as research papers. The services can also buy an essay offer students some time off so that they can remain focused on their studies.

Students who are having trouble finishing their assignments on schedule can use a paper-writing service. They are staffed by professionals who offer high-quality work. They provide clear instructions and samples of their work. Writing services are a great method to teach students how to write essays as well as research papers. The services can also buy an essay offer students some time off so that they can remain focused on their studies.

Efterlad en kommentar